הארגון הלאומי
לקידום הבריאות
בישראל

קרן ישראלית לקידום, סיוע ופיתוח
מערכת הבריאות בישראל